Wednesday, 25 July 2012

லக்கினத்தில் கேது
மகரம், கும்ப லக்கினங்களில் உதித்தவர்களுக்கு கேது லக்கினத்தில் நின்றால் சந்தான பாக்கியத்துடன் செல்வவளமும் சேருகிறது.

No comments:

Post a Comment