Monday, 30 July 2012

ஜோதிடக் கட்டுரைகள் - உங்களுக்கு வரப்போகும் மனைவியின் திசை என்ன?
7 ஆம் அதிபதி, சுக்கிரன் இருவரின் பாகையைக் கூட்டி வரும் ராசிக்குரிய நவாம்சம் சரமானால் - அதிக தூரத்திலும்,

ஸ்திரமானால் - அருகிலும் (20.கி.மீ)

உபயமானால் - 50 கி.மீக்குள்ளும், அமைவார்கள்.

No comments:

Post a Comment