Tuesday, 4 September 2012

வியாதி


ஆறாம் அதிபதி புக்தியில் வந்த வியாதி

எட்டாம் அதிபதி புக்தியில் அதிகமாகி

ஐந்தாம் அதிபதி புக்தியில் விலகும்.

No comments:

Post a Comment