Saturday, 15 September 2012

மறதி


லக்னத்திற்க்கு பன்னிரண்டில்

சந்திரனோ அல்லது லக்னாதிபதியோ

இருந்தால் அந்த ஜாதகர்க்கு

மறதி உண்டு.

(மிக முக்கியம்: கடன் கொடுப்பவர்கள்

இந்த அமைப்பு உள்ளவர்கட்கு கடன்

கொடுக்க வேண்டாம்)

No comments:

Post a Comment