Sunday, 9 September 2012

எந்த திசை? எந்த புக்தி? எந்த பலன்?


புதன் திசையில்

நல்ல பலன்கள் ஏற்படுவது

கேது, சுக்ரன், சந்திரன்

ராகு மற்றும் சனி புக்திகளின்போது

கெட்ட பலன்கள் ஏற்படுவது

செவ்வாய் மற்றும் குரு புக்திகளில்

சாதாரணமான பலன்கள்

சூரிய புக்தியின் போது

No comments:

Post a Comment