Tuesday, 14 August 2012

புலிப்பாணி ஜோதிடம் 300 - பாடல் 294
லாபத்தில் குருவுமிருக்க--மாதே
லாபனுமுச்ச கேந்திரமேற
பாபமோகிஞ்சிற்று செய்யான்--மெத்த
பாக்கியம் போக்கியம் சொல்லடி தோழி
சங்கர சங்கர சம்போ சிவ
சங்கர சங்கர சங்கர சம்போ


இனி இலாபாதிபனான 11-க்குடையவனைப் பற்றிக் கூறுகிறேன். இலாபஸ்தானத்தில் குரு பகவான் வீ’ற்றிருக்க லாபாதிபன் உச்சத்திலோ கேந்திரத்திலோ தேறி நிற்கில் இச்சாதகன் சிறிதளவு கூடப்பாவமே செய்யான். இவனுக்கு வெகுபாக்கியமும் போக பாக்கியமும் நேரும் என்று கூறுவாயாக எனப் போகர் அருளால் புலிப்பாணி கூறினேன்.

No comments:

Post a Comment